Infrastruktur

MARKNADSEXPERTIS OCH LOKALKÄNNEDOM

Vencom har en stark tro på utvecklingen mot en allt mer förnyelsebar och marknadsbaserad elmarknad. Detta är i linje med Vencoms strävan efter att erbjuda sina partners investeringar och rådgivningstjänster i välstrukturerade projekt som är hållbara över tid.

Sedan flera år tillbaka är Vencom projektutvecklar och förvaltare av tillgångar av landbaserad vindkraft i Norden. Detta har resulterat i ett unikt lokalt nätverk och en god förståelse för de nuvarande marknadstrenderna och lämpliga erbjudandena för olika strategier. Dessutom har det resulterat i en djup kunskap om geografiska platser, samt om elprismekanismer och relevanta prissäkringsstrategier.

Vencom har mer än två decenniers erfarenhet av långsiktiga investeringar. Med omfattande erfarenhet som operativ partner och medinvesterare tar Vencom ansvar för skapandet, och vid behov, fullföljandet av den överenskomna affärsplanen.

 

PROJEKTUTVECKLING OCH RÅDGIVNINGSTJÄNSTER

Med fokus på norra Sverige har Vencom under de senaste åren byggt upp en utvecklingsportfölj inom landbaserad vindkraft. Portföljens storlek är idag cirka 1 000 MW och det första projektets slutliga tillstånd förväntas erhållas under 2023.

Vencom erbjuder också rådgivningstjänster relaterade till transaktioner, projektfinansiering och värdeskapande. Vencom tar det övergripande ansvaret för förvaltningen av tillgångarna och fullföljandet av affärsplanen som operativ partner och medinvesterare.

 

HUR VI SKAPAR VÄRDE

Vencoms värdeskapande bygger på en kombination av lokalkännedom, ett omfattande nätverk samt praktisk förvaltning. Detta inkluderar en kreativ och proaktiv strategi för utveckling, värdeskapande ompositionering och/eller omstrukturering.

Att ha gemensamma intressen med våra partners är något vi värderar högt och ser som ett absolut nödvändigt element i vårt värdeskapande. Ytterligare en hörnsten i vår filosofi är att använda oss av proaktivt arbete för problemlösning och utveckling.

För att skapa verklig förändring krävs ansträngningar och åtgärder!