Fastigheter

MARKNADSEXPERTIS OCH LOKALKÄNNEDOM

Under de senaste två decennierna har Vencom navigerat fastighetsmarknaden med framgång. Genom att aktivt förvalta tillgångar och fatta lämpliga beslut kring tidpunkten för investeringar har Vencom möjliggjort utmärkt avkastning för sina kapitalpartners.

Vencoms vision är att inta en långsiktig position på fastighetsmarknaden i Norden.

AKTIV KAPITALFÖRVALTNING OCH UTVECKLING

 

Som operativ partner och medinvesterare söker Vencom aktivt investeringar och affärsmöjligheter, utvecklar kreativa och omfattande affärsplaner, samt tar ansvar för att det överenskomna uppfylls. Vencom tar fullt övergripande ansvar för tillgångs- och fastighetsförvaltning samt utveckling av fastigheterna.

Vencom skapar fokuserade investeringsstrategier med specifika team som innehar relevanta specialkunskaper.

Vencoms affärsmodell inkluderar full intern kontroll över samtliga strategiska och affärskritiska aktiviteter. På så sätt uppnås kontroll och engagemang samtidigt som konflikter undviks.

HUR VI SKAPAR VÄRDE

Vencoms värdeskapande bygger på en kombination av lokalkännedom, ett omfattande nätverk samt praktisk förvaltning. Detta inkluderar en kreativ och proaktiv strategi för utveckling, ompositionering och/eller omstrukturering.

Att ha gemensamma intressen med våra partners är något vi värderar högt och ser som ett absolut nödvändigt element i vårt värdeskapande. Ytterligare en hörnsten i vår filosofi är att använda oss av proaktivt arbete för problemlösning och utveckling.

För att skapa verklig förändring krävs ansträngningar och åtgärder!