Verksamhet

Vencom Property Partners söker löpande efter nya investeringsmöjligheter och fungerar som rådgivare, utvecklare, asset manager och medinvesterare. Vencom tar det övergripande ansvaret för samtliga delar i förvärvsfas, värdeskapande, utveckling och asset management.

I förvärvsfasen är Vencom normalt övergripande ansvarig och koordinerar alla aktiviteter, inklusive analys, due diligence och skuldfinansiering.

Som operativ partner och medinvesterare är Vencom ansvarig för att fullfölja och leverera i enlighet med den affärsplan som lagts fram, innebärande att Vencom tar det övergripande ansvaret för både asset management och utveckling av investeringar och projekt.

Hur asset management och övriga aktiviteter organiseras anpassas i varje specifikt fall till strukturen på de fastighetstillgångar som förvärvas, samt de behov och önskemål som investeraren har. De olika aktiviteterna och ansvarsområdena kan delas upp i flera oilka delar där de viktigast är:

  • Upprättande av affärsplan, samt övergripande ansvar och koordinering vid genomförande av denna.
  • Utveckling av affärsplaner och strategier.
  • Utveckling och förvaltning av hyresgästrelationer, samt nyuthyrning.
  • Fastighetsutveckling.
  • Löpande fastighetsförvaltning.
  • Finansiell rapportering och uppföljning.
  • Förvärv och avavyttringar.
  • Finansiering.