Investeringar

Vencom Property Partners främsta innehav är för närvarande Bromma Blocks. Den totala ytan i portföljen är ca 80.000 kvm. Fastigheterna har vidare stor utvecklingspotential och ytterligare ca 30.000 kvm utveckling finns i olika utvecklingsfaser.

Fastigheter under utveckling och förvaltning inkluderar följande:

Handelsfastigheter Stockholmsregionen

Bromma Blocks, Stockholm

Fastigheten förvärvades av CBRE GIP i februari 2017 och Vencom har fortsatt att vara minoritetsägare och operating partner efter det första förvärvet i samarbete med Starwood Capital Group under hösten 2013. Bromma Blocks är beläget i Bromma nordväst om centrala Stockholm. Fastigheten har stor utvecklingspotential samt befintliga byggrätter och Vencom arbetar nu med utbyggnaden av gallerian med ca 25.000 kvm. Bygglov har erhållits och uthyrningsarbetet har påbörjats.

Area, kvm: 55.000

Antal hyresgäster: 80 st

För vidare information vänligen se www.brommablocks.se

Fasadvy av Gallerians tillbyggnad

Handelsfastigheter Göteborgsregionen

Knalleland, Borås

Fastigheten förvärvades i samarbete med Rockspring Property Investment Managers under våren 2012 som en del av en portfölj bestående av sex handelsfastigheter. Fastigheten är strategiskt belägen mitt i Knalleland, det starkaste handelsområdet i Borås.

Area, kvm: 4.000

Antal hyresgäster: 11 st

Logistikfastigheter

Kungens Kurva, Stockholm

Fastigheten förvärvades av Rockspring Property Investment Managers under hösten 2011. Fastigheten är uthyrd till Postnord på ett långt avtal och är belägen i Segeltorp vid Kungens Kurva.

Area, kvm: 15.000

Bostadsfastigheter

Aros Bostad

Aros Bostad grundades sommaren 2006 med Pramerica Real Estate Investors (Prudential Financial Inc. of the US) som huvudpartner. Aros Bostads verksamhet är fokuserad på konvertering av kommersiella fastigheter till bostäder samt utveckling och nyproduktion av bostadsfastigheter på den svenska fastighetsmarknaden.
Aros Bostad samarbetar med andra kapitalpartners såsom exempelvis försäkringsbolagen Varma, SEB Trygg Liv och Första AP-fonden.

För vidare information vänligen se  www.arosbostad.se

Tidigare investeringar

Lidingö Centrum, Lidingö

Tillgången förvärvades i samarbete med Rockspring Property Investment Managers sommaren 2013. Lidingö Köpcentrum är den dominerande detaljhandelstillgången i Lidingö kommun, beläget i nordöstra Stockholm. Området där centrumet ligger kommer att genomgå en betydande utveckling under de närmaste åren.

Area, kvm: 27.000

Antal hyresgäster: 43

Tillgången avyttrades till Grosvenor, i mars 2018.
Under investeringens livslängd inleddes en plan för ytterligare expansion av tillgången med potentiellt 30 000 kvm. Dessutom avyttrades bostadsdelen av tillgången till en hyresgästförening.

Hälla, Västerås

Tillgången förvärvades i samarbete med Rockspring Property Investment Managers under våren 2012 som en del av en portfölj med sex handelstillgångar. Anläggningen är belägen i detaljhandeln Hälla, i öst om centrala Västerås kommun.

Area, kvm: 12.500

Tillgången avyttrades till Maxfast i december 2017.
Under investeringens livslängd hyrdes ca. 7.000 kvm ledigt utrymme ut.

Novalund, Lund

Fastigheten förvärvades i samarbete med Rockspring Property Investment Managers under våren 2012 som en del av en portfölj bestående av sex handelsfastigheter. Fastigheten, som består av ca 3.200 kvm, är belägen i handelsområdet Nova Lund, det starkaste handelsområdet i Lund.

Tillgången avyttrades till Aberdeen i januari 2017.
Under investeringens livslängd omförhandlades hyresavtalet och förlängdes.

Toftanäs, Malmö

Fastigheten förvärvades i samarbete med Rockspring Property Investment Managers under våren 2012 som en del av en portfölj bestående av sex handelsfastigheter. Fastigheten består av ca 4.800 kvm och är belägen i handelsområdet Toftanäs öster om Malmö.

Tillgången avyttrades till Lomma Tegelfabrik i januari 2017.
Under investeringens livslängd hyrdes lediga ytor ut till nya hyresgäster.

CENTRUM, Malmö

Fastigheten förvärvades i samarbete med Rockspring Property Investment Managers under våren 2012 som en del av en portfölj bestående av sex handelsfastigheter. Fastigheten, mer känd som ”Åhlénsvaruhuset”, är belägen mitt i centrala Malmö på attraktiva Södergatan och har en yta om ca  6.500 kvm.

Tillgången avyttrades till Cornerstone Pan European Core Fund i januari 2016.
Under investeringens livslängd skapade Vencom en plan för ytterligare expansion av byggnaden genom att addera ytterligare våningar.

Arninge, Täby

Fastigheten förvärvades i samarbete med Starwood Capital Group under hösten 2013 och består av ca 20.000 kvm. Handelsområdet Arninge är beläget norr om centrala Stockholm i Täby kommun. Fastigheten har stor utvecklingspotential samt befintliga byggrätter. Planarbete pågår i området.

Tillgången avyttrades till Trophi, ägd av Tredje AP-fonden i juli 2016.
Under investeringens livslängd utarbetades en plan för ytterligare expansion med ca 20.000 kvm, inklusive uthyrning av huvuddelen av denna yta till ett antal nyckelhyresgäster.

Boländerna, Uppsala

Fastigheten förvärvades i samarbete med Starwood Capital Group under hösten 2013 och består av ca 23.000 kvm. Handelsområdet Boländerna är beläget i Uppsala kommun ca 70 km norr om Stockholm.

 Tillgången avyttrades till Trophi, ägd av Tredje AP-fonden i juli 2016.
Under investeringens livslängd hyrdes ca 5.000 kvm vakanta ytor ut.

Bäckebol, Göteborg

Fastigheten som består av ca 52.000 kvm förvärvades i samarbete med Starwood Capital Group under hösten 2013, med ett kompletteringsförvärv av en närliggande fastighet hösten 2014. Handelsområdet Bäckebol är beläget i den norra delen av Göteborg. Fastigheten har stor utvecklingspotential.

Tillgången avyttrades till Trophi, ägd av Tredje AP-fonden, i juli 2016.
Under investeringens livslängd förvärvades en kompletterande, närliggande fastighet, vilket skapade möjligheten att expandera detaljhandelsytan med ca 10.000 kvm. Vidare skapades en plan för omkonfigurering av de befintliga detaljhandelsytorna.

Jägersro, Malmö

Fastigheten förvärvades i samarbete med Starwood Capital Group under hösten 2013. Jägersro Köpcentrum, som består av ca 30.000 kvm, är beläget i sydöstra delen av Malmö.

Tillgången avyttrades till Trophi, ägd av Tredje AP-fonden, i juli 2016.
Under investeringens livslängd uppgraderade Vencom byggnadens exteriör. Dessutom utarbetades en plan för omkonfigurering av detaljhandelsytorna.

Tunapark, Eskilstuna

Fastigheten, om ca 26.000 kvm, förvärvades i samarbete med Starwood Capital Group under hösten 2013. Fastigheten har stor utvecklingspotential och är belägen i det ledande handelsområdet Tuna Park i Eskilstuna.

Tillgången avyttrades till Trohpi, ägd av Tredje AP-fonden, i juli 2016.
Under investeringens livslängd minskades de vakanta ytorna med ca 2.300 kvm.

Värmdö Köpcentrum, Värmdö

Fastigheten förvärvades i samarbete med Rockspring Property Investment Managers under våren 2012 som en del av en portfölj bestående av sex handelsfastigheter. Värmdö Köpcentrum består av ca 15.000 kvm och är beläget mitt i den viktigaste handelsplatsen i Värmdö kommun, beläget sydost om centrala Stockholm.

Tillgången avyttrades till Alecta i juli 2016.
Under investeringens livslängd grundförstärktes del av byggnaden och fasaden uppgraderades. Dessutom hyrdes ca 5.000 kvm ut.

 

För vidare information vänligen se www.varmdokopcentrum.com

Weibullsholm, Landskrona

Fastigheten, om ca 11.000 kvm, förvärvades i samarbete med Starwood Capital Group under hösten 2013. Handelsområdet Weibullsholm är beläget i Landskrona ca 30 km norr om Malmö.

Tillgången avyttrades till Trophi, ägd av Tredje AP-fonden i juli 2016.
Under investeringens livslängd inledde Vencom diskussioner om en ny detaljplan för området.

InfraCity

InfraCity är ett detaljhandels- och kontorsområde omfattande ca 200.000 kvm, beläget mellan centrala Stockholm och Arlanda flygplats. InfraCity förvärvades i november 2005 tillsammans med Orion Capital Managers.

InfraCity erbjuder ytor för kontor, handel, hotell, mäss- och konferensverksamhet samt andra serviceorienterade verksamheter.

InfraCity avyttrades i mars 2013 till ett konsortium av svenska institutioner under ledning av fastighetsförvaltningsbolaget Profi.

Under innehavsperioden ompositionerades InfraCity framgångsrikt:

  • Utökad handel – ny detaljplan samt konvertering av industri och lagerytor.
  • Förbättrat kontorsläge – förbättrade kommunikationer, ett bredare utbud av service till hyresgästerna samt ett förbättrat utbud av detaljhandel, restauranger mm.
  • Växande konferenshotell – förbättrad konferensverksamhet samt 15 års förlängning av hyresavtalet.

Affärsplan – genomförda förbättringar inkluderar:

  • Ny detaljplan omfattande ca 130.000 kvm byggrätter.
  • Avyttring av mark till det tyska detaljhandelsföretaget Bauhaus för byggnation av en ny butik om 17.000 kvm.
  • Tillskapande av ett detaljhandelsområde med kritisk massa, genom konvertering av existerande industri- och lagerbyggnader.
  • Ökade hyresintäkter med mer än 30 procent.
  • Ökat driftnetto med mer än 50 procent.

Snowman Retail Portfolio

Under 2004 förvärvades en fastighetsportfölj bestående av 32 detaljhandelsfastigheter i samarbete med fastighetsfonden JER Partners.

Portföljen bestod av ca 110.000 kvm handelsyta på ett antal svenska orter. Huvuddelen av fastigheterna var belägna i centrala citylägen och hyrdes av svenska detaljhandelsföretag.

Under investeringsperioden omförhandlades mer än två tredjedelar av hyresavtalen, vilket medförde en signifikant förlängning av hyresavtalens genomsnittliga löptid.